Các form liên hệ với Facebook

1. Facebook cá nhân bị khóa mà không biết lý do gì, bạn điền vào form sau: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 2. Nếu bị khóa tài khoản vì điều khoản về quyền và trách nhiệm (Facebook’s Statement of Rights and Responsibilities) thì vào…

18 Likes Comment